Προκήρυξη Παπαδοπούλειου Βρεφοκομείου - Παιδικού Σταθμού
23-11-2018

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ  ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ν.Π.Ι.Δ. - ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ

Κουμουνδουράκη 30 & Φαρών, 24100 Καλαμάτα

Α.Φ.Μ. 090155252, Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας

Τηλ. 2721023048, E-mail : papadopouleio@gmail.com

Αρ. Πρωτ.  116/23-03-2018.

Το Ν.Π.Ι.Δ. - Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας» έχοντας υπ’ όψιν:

α. Τις διατάξεις της με αριθμό Δ22/οικ. 11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β/04-04-2017) Υπουργικής Απόφασης,

β. Τις με αριθμούς 160/28-11-2017 και 161/02-03-2018 αποφάσεις του ΔΣ του «Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείο Καλαμάτας»,

γ. Το Καταστατικό του Ιδρύματος,

δ. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και

ε. Την εν γένει Νομοθεσία και Νομολογία.

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Α) Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 11 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τον παιδικό σταθμό του Ιδρύματος με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι αποδοχές θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης Δασκάλων ή Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

– Επαγγελματική εμπειρία – Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση.

-Ελάχιστο όριο ηλικίας το 25ο έτος συμπληρωμένο.
  – Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτουργικό επίπεδο).
  – Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
  – Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

-Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα, που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ή / και σεμιναριακή επιμόρφωση θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα αξιολογηθούν.

Β) Την πλήρωση μίας (1) θέσης Νηπιαγωγού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 11 μηνών, πλήρους απασχόλησης, για τον παιδικό σταθμό του Ιδρύματος μετην επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι αποδοχές θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

-Πτυχίο Παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ, κατεύθυνσης Δασκάλων ή Νηπιαγωγών ή Σχολών Νηπιαγωγών ή Παιδαγωγικών Ακαδημιών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ΤΕΙ ή Ανωτέρων Σχολών Νηπιοβρεφοκόμων της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής ή Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής ή Πτυχίο Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ, ΤΕΙ ή Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

-Ελάχιστο όριο ηλικίας το 21ο  έτος συμπληρωμένο.
  – Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (επικοινωνιακό / λειτουργικό επίπεδο).
  – Γνώσεις χρήσης Η/Υ.
  – Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

– Τυχόν μεταπτυχιακοί τίτλοι ή / και σεμιναριακή επιμόρφωση, καθώς και επαγγελματική εμπειρία θα ληφθούν υπ’ όψιν και θα αξιολογηθούν.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση υποψηφιότητας με πλήρη περιγραφή των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών,
  2) Τίτλο σπουδών,
  3) Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης του υποψηφίου, καθώς και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ) για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών του προσόντων,
  4) Αποδεικτικά προϋπηρεσίας, όπου απαιτούνται,

5) Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα τους,

6) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσεως εκδόσεως εντός του τελευταίου τριμήνου προ της καταληκτικής ημερομηνίας της υποβολής της αιτήσεως - δικαιολογητικών,

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

8) Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας προκήρυξης,

9) Υπεύθυνη δήλωση ότι εφόσον επιλεγούν και προ της προσλήψεως αυτών θα προσκομίσουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμό ΥΑ Υ1α//Γ.Π./OΙK 76785, ΦΕΚ Β 3758/25-10-2017 Υπουργικής Απόφασης πιστοποιητικά - γνωματεύσεις, τα οποία δέον όπως είναι όλως πρόσφατα και εκδοθέντα από Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και συγκεκριμένα τα ακόλουθα: α) Πιστοποιητικό Υγείας του άρθρου 1 της ΥΑ με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797, ΦΕΚ Β 1199/04-04-2012, β) Γνωμάτευση ψυχιατρικής εκτίμησης και  γ) Πιστοποιητικό δερματολογικού ελέγχου, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει ότι είναι απόλυτα υγιείς,

10) Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,

11) Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης / μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή με εμπρόθεσμη σφραγίδα ταχυδρομείου σχετικό φάκελο, όπου θα αναγράφεται η θέση για την οποία ενδιαφέρονται και τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας), ο οποίος θα περιέχει την αίτηση συμμετοχής μαζί με τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου αριθμ. 13, Καλαμάτα Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, καθημερινά σε εργάσιμες ημέρες ήτοι Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 10:00-13:00. Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από κάθε είδους έγγραφο δημόσιας αρχής ή από πρωτότυπες βεβαιώσεις, οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή. Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων που θα αποσταλούν ταχυδρομικά αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία συγκεκριμένη θέση από τις προκηρυσσόμενες. Η σώρευση περισσοτέρων θέσεων σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδίκαια, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται είτε με βεβαίωση από τον εργοδότη είτε με ένσημα ή βεβαίωση του ΙΚΑ – ΕΦΚΑ ή άλλου αρμόδιου φορέα ασφάλισης. Σχετικά με την εγκυρότητα των φωτοαντιγράφων ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι ξένων γλωσσών, σπουδών κ.λπ. πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Είναι δεκτές και απλές ευκρινείς φωτοτυπίες από πρωτότυπα πτυχία συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική, τα οποία φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Η προθεσμία υποβολής της αιτήσεως μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 15-05-2018 και ώρα 13.00.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τριμελής επιτροπή, η οποία έχει ορισθεί από το ΔΣ του Ιδρύματος δια της με αριθμό 160/28-11-2017 αποφάσεώς του, θα ελέγξει την εκπλήρωση των προσόντων, που αποδεικνύονται με την προσκόμιση κατάλληλων δικαιολογητικών, όπως αναφέρονται παραπάνω και θα αποκλειστούν οι υποψήφιοι/ες, που δεν διαθέτουν τα αναφερόμενα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά  προσόντα. Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, την οποία θα λάβει ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ιδρύματος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας παρουσία της ανωτέρω επιτροπής. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει με βάση την επιστημονική κατάρτιση, την προσωπικότητα, την οικογενειακή κατάσταση, την επαγγελματική εμπειρία, όπου αυτή απαιτείται. Η ανωτέρω επιτροπή μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, των δικαιολογητικών τους και της προσωπικής τους συνέντευξης, θα υποβάλει στο ΔΣ σχετική πρόταση και η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από το ΔΣ του Ιδρύματος.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, οδός Μητροπολίτου Μελετίου αριθμ. 13, Καλαμάτα Μεσσηνίας, ΤΚ 24100, υπεύθυνος ενημέρωσης ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, Αρχιμανδρίτης Φίλιππος Χαμαργιάς.

Τηλ. : 2721023048
  E- mail: papadopouleio@gmail.com

Ιστοσελίδα: www.papadopouleio.gr

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

 

 

  +  Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ